Arkiv, analyser

Høringsuttalelse – endringer i energiloven – skille mellom nett og annen virksomhet

IndustriEl støtter forslaget om å skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. I tillegg ber IndustriEl om at det parallelt med den foreslåtte lovendringen treffes tiltak som sikrer en mer kostnadsriktig og enhetlig tariffering av SFHB-bedrifter. Det vil bidra til å fremskynde omstrukturering av norsk nettvirksomhet med mer kostnadsriktige tariffer, og likebehandling av virksomheter som objektivt og reelt fremstår som like. Les mer...

Høringsuttalelse – Endringer i energiloven § 4-2

Statnett står i dag som eier og driver av den norske delen av utenlandsforbindelsene. IndustriEl støtter forslaget til lovendring, hvor også andre enn Statnett kan eie og drive. Med de oppgavene som er tillagt Statnett som systemoperatør, dreier det seg mest om eierskapet. Det kanskje to viktigste argumentene for lovendringen er at kommersielle aktører vil selv vil måtte vurdere og bære risikoen ved en investering. Kommersielle aktører vil dessuten ha markedsmuligheter som Statnett som systemoperatør er avskåret fra. Selv om Statnett skulle fortsette som formell eier, er det all grunn til å finne opplegg som gjør at de kommersielle aktørene kan vurdere investeringen, risikoen og forretningsmulighetene mot de antatte prisdifferansene mellom Norge og andre land. Les mer...

Høringsuttalelse – Konseptvalgutredning Nyhamna

Ilandføring av gass på Nyhamna og utvidelse av aluminiumproduksjonen på Nyhamna endret kraftsituasjonen i Møre og Romsdal dramatisk og nødvendiggjorde betydelige nettinvesteringer og etablering av reserve gasskraftverk. Til tross for at noen spesifikke tiltak utløste investeringene, er det aller meste av kostnadene båret av kunder og virksomheter som ikke har noe med disse kostnadene å gjøre. Nyhamna trenger tosidig innmating, som tidligere var planlagt med anleggsbidrag. Når en ny løsning nå planlegges uten anleggsbidrag, reiser det spørsmålet om hvordan de som ikke er ansvarlig for disse kostnadene kan unngå å måtte betale regningen. Les mer...