Velkommen!

IndustriEl AS har som formål å bearbeide mulighetene for markedsbaserte avtaler og prosjekter, som kan bidra til å sikre eierne konkurransedyktig tilgang på kraft. Siden kraft er en viktig, og ofte avgjørende produksjonsfaktor, er langsiktig krafttilgang viktig.

Eierne av IndustriEl er 6 selskaper med 11 produksjonsbedrifter innenfor elintensiv industri.

Årsskiftet 2010/2011 var for mange bedrifter et tidsskille. Da løp de tidligere stortingsbestemte avtalene ut. Noen av disse var inngått på 1950- og 1960-tallet og må erstattes med markedsbaserte løsninger.

Etter to vintre med lav vannkraftproduksjon, høyt forbruk og rekordlav magasinfylling våren 2011, var vannmagasinene vinteren 2011/2012 igjen rekordhøye. I det norske vannkraftdominerte systemet er de kortsiktige variasjonene viktige for industrien. På lang sikt er det viktigere at vi er inne i en periode med store endringer i så vel nordisk som europeisk kraftforsyning. I Norden styrkes kraftbalansen betydelig med ny produksjon, både kjernekraft og fornybar produksjon i form av vann- og vindkraft. I land utenfor Norden er det stor utbygging av vind- og solkraft.  Utnyttes de industrielle mulighetene som ligger i dette på en god måte, kan norsk elintensiv industri ha bedre muligheter fremover enn på mange tiår, gitt at norsk og annen europeisk industri som berøres av det europeiske systemet med CO2-kvoter blir kompensert for den konkurransevridningen dette systemet representerer. (Se egen artikkel: Kan kraftmarkedet gi industrien nye muligheter?)

IndustriEl AS arbeider med markedsmessige opplegg som gjør det mulig å sikre og skape verdier for industrien og for samfunnet.

Analyser

Høringsuttalelse – endringer i energiloven – skille mellom nett og annen virksomhet

IndustriEl støtter forslaget om å skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. I tillegg ber IndustriEl om at det parallelt med den foreslåtte lovendringen treffes tiltak som sikrer en mer kostnadsriktig og enhetlig tariffering av SFHB-bedrifter. Det vil bidra til å fremskynde omstrukturering av norsk nettvirksomhet med mer kostnadsriktige tariffer, og likebehandling av virksomheter som objektivt og reelt fremstår som like. Les mer...

Høringsuttalelse – Endringer i energiloven § 4-2

Statnett står i dag som eier og driver av den norske delen av utenlandsforbindelsene. IndustriEl støtter forslaget til lovendring, hvor også andre enn Statnett kan eie og drive. Med de oppgavene som er tillagt Statnett som systemoperatør, dreier det seg mest om eierskapet. Det kanskje to viktigste argumentene for lovendringen er at kommersielle aktører vil selv vil måtte vurdere og bære risikoen ved en investering. Kommersielle aktører vil dessuten ha markedsmuligheter som Statnett som systemoperatør er avskåret fra. Selv om Statnett skulle fortsette som formell eier, er det all grunn til å finne opplegg som gjør at de kommersielle aktørene kan vurdere investeringen, risikoen og forretningsmulighetene mot de antatte prisdifferansene mellom Norge og andre land. Les mer...

Høringsuttalelse – Konseptvalgutredning Nyhamna

Ilandføring av gass på Nyhamna og utvidelse av aluminiumproduksjonen på Nyhamna endret kraftsituasjonen i Møre og Romsdal dramatisk og nødvendiggjorde betydelige nettinvesteringer og etablering av reserve gasskraftverk. Til tross for at noen spesifikke tiltak utløste investeringene, er det aller meste av kostnadene båret av kunder og virksomheter som ikke har noe med disse kostnadene å gjøre. Nyhamna trenger tosidig innmating, som tidligere var planlagt med anleggsbidrag. Når en ny løsning nå planlegges uten anleggsbidrag, reiser det spørsmålet om hvordan de som ikke er ansvarlig for disse kostnadene kan unngå å måtte betale regningen. Les mer...